KHRYSE Yazı

“Ey Khryse’yi, kutsal Killa’yı koruyan, gümüş yaylı, Tenedos’un güçlü kralı, Smintheus, dinle beni. Bir gün sana yaraşır bir tapınak yaptıysam, Boğaların, keçilerin yağlı butlarını yaktıysam senin uğruna, Şu dileğimi tez elden yerine getiriver: Gözyaşlarımın öcünü al Danaolardan, oklarınla” (Homeros, Ilyada I.37-42) Bu dizeler Apollon Tapınağı rahibi Khryses’e aittir. Çünkü Troia kentini yağmaya gelen Akhaların önde …